UV-Oxidatie

Foto-Oxidatie

Onze Foto-Oxidatie

Wij koppelen een volledig nieuw ontwikkelde UV-Technologie met aanvullende chemische  en fysische processtappen tot een innovatieve eenheid. Daardoor maken we UV-Technologie toegankelijk in nieuwe toepassingsgebieden, die tot nog toe oneconomisch geacht werden. Een systeem overkoepelend concept van samengekoppelde processtappen tot één proces is “Advanced Oxidation technology” AOT van Enviolet.
 
Voortdurend werken wij nieuwe recepten en processen uit van UV-Oxidatie en AOP (Advanced Oxidation Process) om meer toepassingen economisch haalbaar te maken. De integratie van zuurstof in de oxidatiereacties speelt een centrale rol, waarbij in bepaalde reactiestadia ook de vorming van singlet zuurstof gewenst is.

UV-oxidatieprocessen zijn zeer duurzame en klimaatvriendelijke processen, vooral bij de afvalwaterzuivering van biologische ingrediënten.  Bij UV-oxidatie worden problematische stoffen daadwerkelijk verwijderd en uiteindelijk vernietigd.  UV-oxidatie kan giftige, mutagene of moeilijk afbreekbare stoffen omzetten, zodat deze in de stromende fase worden geoxideerd, zodat ze volledig worden afgebroken of worden voorbereid voor verdere biologische oxidatie.  De biologische zuivering is dan deel twee van de milieuvriendelijke oplossing.  Dergelijke processen richten zich op de verontreinigende stof en breken deze duurzaam af met een minimale CO2-voetafdruk.

 Afvalwaterzuiveringsprocessen zoals verdamping of scheidingsprocessen zoals membraantechnologie accumuleren de probleemstof in een concentraatfase en vergen doorgaans meer energie dan AOP-oxidatie, waarbij de vervuilende stof met minder energie volledig wordt geëlimineerd.  Voor het verdampen wordt vaak veel energie (= CO2) gebruikt en het concentraat moet dan verbrand worden.  Verbranden betekent in deze context altijd het afvalwater door een vlam sturen (de verbranding ondersteunen) en het begeleidende water omzetten in stoom en de verontreinigende stof bij hoge temperaturen verbranden in de zo gevormde gasfase.  Vervolgens zijn aanvullende uitlaatgasbehandelingsprocessen nodig om aan de BImSch te voldoen.  Dit alles vergt vele malen meer energie en CO2.  Maar zelfs als, na het koolstofarm maken van de economie, het ondersteunende verbrandingssysteem zou worden onderhouden met waterstof, zou het nog steeds onverstandig zijn om elektrische energie op te wekken uit windenergie en daaruit H2 te genereren om afvalwater te verbranden; In plaats van een fractie van de elektrische windenergie te gebruiken om meteen de gevormde energie tijdens de UV-oxidatie van het AOP-proces vast te houden.  Het AOP-proces is doorgaans ook veel goedkoper omdat het behoud van hulpbronnen zich vertaalt in lagere exploitatiekosten: minder energie, minder grondstoffen, ... betekent meestal ook lagere kosten.
 Een afvalwaterzuiveringsproces kan daardoor qua CO2-balans enorm worden geoptimaliseerd door de integratie van een envioletsysteem en een grote bijdrage leveren aan een klimaatneutrale productie.  Veel van onze klanten zijn hier al trots op en geven dit ook expliciet aan.

 enviolet staat daarom voor een echte oplossing in de strijd tegen de klimaatverandering en niet voor het verschuiven van problemen op het gebied van afvalwaterzuivering naar verbranding!

procesontwikkeling

Gebaseerd op onze ervaring werken wij voor u een kant en klare op maat gemaakte oxidatie installatie uit in het kernthema;  van proces design, over productie en ingebruikname tot en met service & onderhoud.

 
In het applicatielabo worden op basis van die lange ervaring in AOP (geavanceerde oxidatieprocessen) en ons R&D werk, zinvolle processtappen samengesteld voor een efficiënt foto-oxidatieproces, die de doelparameters bereiken. 


Met verschillende labo- en pilootinstallaties, zijn wij in staat voor onze klanten een oxidatie proces op maat te ontwikkelen en te piloteren.

Ons doel: proceszekerheid met transparante kosten voor onze klanten. Waar mogelijk is benutten wij de oxiderende werking van Singlet-zuurstof. 

Bij onze standaardtoepassingen van foto-oxidatie zijn er normalerwijze geen diepgaande testen voor het verwijderen van veronreinigende stoffen nodig. Aan de andere kant bieden wij ook een volledige procesontwikkeling aan voor iedere proces om verontreinigingen te verwijderen, van 5 l labo maatstaf naar 240 t/d

Reactiechemie

 

Oxidatie van organische bestanddelen

Foto-Fenton-Reactie

Directe Fotolyse

Cyanide-afbraak

Foto-Oxidatie in de aanwezigheid van zuurstof leidt dikwijls tot de formatie van reactive singlet-zuurstof. Enviolet heeft de meest efficiënte oxidatieprocessen, vooral wanneer de concentratiesratios van de verontreinigende stoffen en matrix zeer hoog worden.