AGB" />

Algemene voorwaarden (AGB) van Enviolet GmbH:

Alleen de Duitse AGB is rechtsgeldig, de vertaling geldt alleen als hulpmiddel

I. Scope
1. Enviolet voert alle verkopen, leveringen en diensten exclusief onder de volgende voorwaarden uit.
2. Algemene voorwaarden van wederverkopers, kopers en andere klanten zijn niet van toepassing. Dit geldt ook als naar dergelijke algemene voorwaarden wordt verwezen bij het plaatsen van de bestelling en Enviolet GmbH niet uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen deze algemene voorwaarden.
 

II. Orderacceptatie, schriftelijke vorm
1. Bestellingen moeten schriftelijk worden ingediend en bindend worden na schriftelijke bevestiging van de bestelling door Enviolet GmbH.
2. Bij het sluiten van de overeenkomst verliezen alle eerdere overeenkomsten en garanties, voor zover deze niet uitdrukkelijk schriftelijk door Enviolet GmbH zijn bevestigd, hun geldigheid. Onderpandovereenkomsten zijn alleen effectief als ze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Details van de specificaties, soorten, maten en gewichten, afbeeldingen, tekeningen, enz. In het aanbod van Enviolet GmbH, hun brochures en andere klanten documenten zijn slechts bij benadering. Informatie in dergelijke documenten over de economische bruikbaarheid, haalbare productieverhogingen enz. zijn in principe exemplarisch en niet-bindend, ze vertegenwoordigen geen enkele garantie voor eigenschappen en zijn met name onderworpen aan het model. Innovaties die de technische vooruitgang aangeven, zijn voor ons gereserveerd.

III. Levering, prijzen
1. Prijzen zijn af fabriek, exclusief verpakking en transportkosten. Kosten die worden gemaakt voor levering, verpakking, installatie of montage worden apart in rekening gebracht.
2. De orderbevestiging of anders overeengekomen afleveringsgegevens zijn indicatief. Enviolet GmbH zal zich redelijkerwijs inspannen om aan de vermelde leverdata te voldoen. Voor zover de orderportefeuille de leveringsomvang overschrijdt, zal Enviolet GmbH de levering zo goed mogelijk uitvoeren.
3. Indien de levering om redenen die buiten de controle van Enviolet GmbH vertraagd wordt, in het bijzonder als gevolg van overmacht, wijzigingen in de regulerende goedkeuringen of wetgeving, storingen, arbeidsconflicten, het verlies van een belangrijk werkinstrument of vertraging van leveranciers of onderaannemers, dan wordt de overeengekomen leveringstermijn stilzwijgend verlengd voor de juiste periode die nodig is om deze reden weg te nemen. Als dergelijke redenen voor een periode van meer dan drie (3) maanden aanhouden, kan het contract door beide partijen worden beëindigd. In dit geval is, voor de niet-verwijtbare vertraging, overeengekomen dat compensatie voor wanbetaling of niet-nakoming is uitgesloten.
4. Als Enviolet GmbH niet op tijd levert, is de klant verplicht om een ​​respijtperiode van 6 weken vast te stellen. Dit begint met de ontvangst van de brief.
5. 5. De klant kan alleen schadevergoeding vorderen voor niet-nakoming indien Enviolet GmbH en / of een plaatsvervangende agent de schade opzettelijk of door grove nalatigheid hebben veroorzaakt.
6. Indien de klant geen gebruik maakt van de bovenstaande rechten, heeft hij geen recht op schadevergoeding als gevolg van het niet naleven van leveringsdata.
7. De uitgebreide aansprakelijkheid volgens § 287 BGB is uitgesloten.
8. Indien deelleveringen hebben plaatsgevonden, begint de door de klant vast te stellen bedenktijd opnieuw.

IV Betalingsvoorwaarden, prijzen
1.  Betalingen worden gedaan zonder aftrekkingen binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de leveringen op de door a.c.k. opgegeven accounts. Als Enviolet GmbH andere betalingsvoorwaarden in de orderbevestiging bevestigt, zijn deze van toepassing. Enviolet GmbH behoudt zich het recht voor om betalingen direct als opeisbaar te verrichten, dit geldt met name in het geval van een eerdere verzuimbetaling.
2. Als betalingen niet op tijd worden gedaan, behoudt Enviolet GmbH zich het recht voor om bestellingen te annuleren of om ze niet te bezorgen. Bovendien is Enviolet GmbH gerechtigd om een ​​vertragingsrente van 2% boven de respectievelijke disconteringsvoet van de Deutsche Bundesbank of van 12% per jaar te factureren.
3. Het handhaven van tegenvorderingen van welke aard dan ook, voor zover deze niet wettelijk zijn vastgelegd of worden betwist en de bewering van een recht van retentie, zijn uitgesloten.

V. Garantie en aansprakelijkheid
1. Als de goederen niet overeenkomen met de contractuele reikwijdte van de uitvoering, moet de klant dit onverwijld schriftelijk melden. De Enviolet GmbH garandeert door gratis nabewerking. De garantieperiode is 24 maanden te beginnen met de acceptatie van het apparaat. Uitgesloten van de garantie zijn defecten veroorzaakt door ondeskundig gebruik of overbelasting, slijtageonderdelen en UV-lampen. Alle garantieclaims vervallen, op voorwaarde dat interventies door onbevoegde personen worden uitgevoerd aan de onderdelen en apparaten geleverd door Enviolet GmbH.
Om de garantieclaim vast te stellen, moet het betreffende apparaat kosteloos aan uw Enviolet GmbH ter beschikking worden gesteld.
2. slagen rectificatie binnen 6 maanden na de overhandiging van de apparatuur niet, heeft de klant recht om ofwel een prijsvermindering of ontbinding van het contract voor het apparaat te eisen. De verdere bewering van schade, in het bijzonder gevolgschade, is uitgesloten.
3. Vanwege zijn voornoemde rechten heeft de klant geen retentierecht met betrekking tot de vorderingen van Enviolet GmbH die geen verband houden met het onderwerp van het contract.
 4. Vorderingen tot schadevergoeding wegens onmogelijkheid van uitvoering, vanwege niet-uitvoering, van positieve inbreuk, van fout in contract en onwettige handelingen zijn uitgesloten zowel tegenover ons als tegen onze plaatsvervangende agenten of plaatsvervangende agenten voor zover de schade niet opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt.
 5. Eventuele schadeclaims zijn beperkt in de hoogte van die schade, eventuele vermeld op het moment van afsluiting van het contract met a.c.k., volgens de dan bekende redelijkerwijs te verwachten omstandigheden, maar niet meer dan de aankoopwaarde van het Enviolet GmbH-product in geval van schade.
 6. Als de door  Enviolet GmbH geleverde goederen direct of indirect, direct of na verwerking, door de klant in het buitenland geleverd worden, moet het door Enviolet GmbH geschikt verklaard en goedgekeurd worden, anders vervalt de schade aansprakelijkheid van Enviolet GmbH en kunnen geen schadeclaims ingediend worden.

 VI. Eigendomsvoorbehoud
1. De geleverde goederen blijven eigendom van Enviolet GmbH tot volledige betaling van alle toekomstige claims onder de algemene voorwaarden van Enviolet GmbH. Dit omvat ook voorwaardelijke claims.
 2.2. Bij het verwerken, combineren of mengen van de aan Enviolet GmbH voorbehouden goederen, heeft Enviolet GmbH het recht op het respectievelijk deel van het huurbedrag in het nieuwsamengestelde geheel, die aangerekend zal worden aan de klant, op basis van de verkoopprijs, inclusief belasting over de toegevoegde waarde.
3. Vanwege zijn voornoemde rechten heeft de klant geen retentierecht met betrekking tot de vorderingen van Enviolet GmbH die geen verband houden met het onderwerp van het contract.
 4. Als de waarde van deze beveiliging de claims van Enviolet GmbH met meer dan 20% overschrijdt, worden de zekeringen vrijgegeven naar keuze van de klant.
 5. 5. De klant heeft recht op herroeping om de vorderingen op Enviolet GmbH te innen; dit gebeurt alleen in vertrouwen en voor rekening van Enviolet GmbH. De verzamelde opbrengsten moeten daarom worden overgedragen.
6. Op verzoek van Enviolet GmbH is de klant verplicht om de overdracht aan de externe kopers bekend te maken en om de nodige informatie te verstrekken om de rechten van Enviolet GmbH tegen de derde-koper te doen gelden.
 7. De klant moet Enviolet GmbH onmiddellijk op de hoogte stellen van de toegang of enige aantasting van zijn rechten door derden aan de gereserveerde goederen of de toegewezen claims en Enviolet GmbH op enigerlei wijze bijstaan in de interventie.
 8. De kosten van alle maatregelen om het eigendom van Enviolet GmbH te verzamelen of veilig te stellen, zijn voor rekening van de klant.
9. In geval van contractbreuk door de klant, in het bijzonder wanbetaling, heeft a.c.k. het recht op terugname, na het sturen van een herinnering, is de klant verplicht om de goederen te scheiden en terug te sturen.
10. De klant is verplicht om Enviolet GmbH onmiddellijk op de hoogte te stellen indien een faillissementsaanvraag of een verzoek tot schikking door de klant wordt ingediend.

VII Auteursrecht - Licentie
1. Enviolet GmbH behoudt alle eigendomsrechten en bestaande auteursrechten op tekeningen en andere documenten die aan wederverkopers of klanten worden verstrekt, inclusief kostenramingen en prijsdocumenten.
2. De handleidingen, beschrijvingen en softwareprogramma's gemaakt door Enviolet GmbH zijn auteursrechtelijk beschermd. Het verlenen van enig gebruiksrecht vereist de speciale overeenkomst. In geen geval is het toegestaan om kopieën te maken of om dit voor derden mogelijk te maken.
3. Bij de aankoop van een product dat volledig is betaald, ontvangt de koper een tijdelijke licentie voor de getroffen industriële eigendomsrechten (patenten (apparaten, componenten, processen) en gebruiksmodellen). Deze beperkte licentie is gekoppeld aan de levensduur van onze UV-lampen. Zolang de goederen volledig worden gebruikt met originele vervangende stralers of originele uitwisselingsmodules van Enviolet GmbH, wordt deze licentie automatisch verlengd met de levensduur van deze reserveonderdelen. Als deze reserveonderdelen of delen daarvan niet bij Enviolet GmbH worden gekocht, moet jaarlijks een licentietarief van 20% van de apparaatprijs per jaar voor desinfectie van de productserie (Microfloat®, MicroUV®, Microspear®) worden betaald. Voor de andere productgroepen is deze licentie 10% van de systeemprijs. Deze licentie is onmiddellijk opeisbaar en kan tot vijf jaar achteraf worden geheven als een product zonder geldige licentie werd gebruikt.


 VIII Kleine en buitenlandse bestellingen
1. Voor kleine bestellingen onder de € 100, - reserveren wij verwerkingskosten van € 35, -.
2. Buitenlandse bestellingen worden alleen uitgevoerd tegen vooruitbetaling (L / C op zicht) met een minimale bestelwaarde van € 2.000 plus de bijbehorende kosten.
3. Nieuwe klantentransacties zijn in principe alleen tegen vooruitbetaling.

 IX. Diversen
1. Na het indienen van de aanvraag voor een faillissementsprocedure of het indienen van een schikkingsaanvraag of het aanvragen van een betalingsmoratorium van de klant, zijn de vorderingen van Enviolet GmbH onmiddellijk opeisbaar.
2. Retourzendingen vereisen de voorafgaande toestemming en worden alleen geaccepteerd met vermelding van de reden voor retourzending, evenals de bevestiging van alle leveringsgegevens.
3. Retourzendingen dienen altijd franco aan de fabriek in Karlsruhe te worden gedaan.
4. Op maat gemaakte producten zijn uitgesloten van uitwisseling.

X. Plaats van uitvoering, jurisdictie en gedeeltelijke ongeldigheid
1. Plaats van uitvoering is Karlsruhe. Voor zover de koper een geregistreerde handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een openbaar speciaal fonds is, is de plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit de contracten of verwante juridische betrekkingen voor beide partijen Karlsruhe. Hetzelfde geldt als op het moment van indiening van het verblijf of de gewone verblijfplaats van de klant onbekend is.
2. Indien één of meer van de bovenstaande bepalingen ongeldig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de resterende contractuele clausules. De niet-effectieve bepaling zal worden vervangen door een doeltreffende bepaling die, voor zover mogelijk, het economische doel bereikt dat zij nastreeft.
3. De titels zijn alleen voor het gemak en hebben geen materiële betekenis, vooral geen laatste regeling.
4. Afwijkende contractvoorwaarden zijn alleen van kracht als deze schriftelijk zijn vastgelegd.

  Enviolet GmbH
  Schenkenburgstr. 18
  D-76135 Karlsruhe