Actieve stof verwijdering van Chemie en Farma" />

UV-Toepassingen

Advanced Oxidation Processes (AOP)

Verwijderen van Farmaceutische en Chemische actieve stoffen in afvalwater

Geavanceerde Oxidatie (AOP) voor het verwijderen van actieve stoffen in afvalwaterbehandeling

Door selectieve afbraak van functionele chemische verbindingen (actieve farmaceutische ingrediënten API), Farmaceutisch actieve verbindingen (PhAC's), leveren wij een economische tool om actieve farmaceutische ingrediënten in afvalwater van Farma en chemische productieprocessen te verwijderen. In deze toepassingen bieden wij een reeks van oxidatieprocessen aan met verschillende doelstelling:

  • Reductie van de actieve ingrediënten zoals APIs of PhACs, onder een gedefinieerde doel concentratie. Actieve farmaceutische substanties worden gereduceerd d.m.v. "advanced UV oxidation" tot onder de PNEC, of zo ver dat de PNEC van de APIs kan worden nageleefd.
  • Degradatie van de actieve ingrediënten d.m.v. "advanced UV oxidation" tot onder PNEC en afbreken van bij-producten. De matrix van het afvalwater is volledig ontgift. We gebruiken dit type "advanced oxidation process" AOP om antibiotica af te breken om te voorkomen dat multidrug-resistente bacteriën gevormd worden.
  • Geavanceerde UV oxidatie AOP tot volledige ontgifting en maximale bio-toegangkelijkheid. Hier behandeld ons geavanceerd UV oxidatie proces afvalwater op zo'n wijze dat in combinatie met een biologische behandeling, initiële COD (CZV) tussen 50 en 100 g/L gereduceerd worden tot concentraties beneden ca. 30 mg/L. In vele gevallen kan het direct geloosd worden.

Typishe voorbeelden van API-verwijdering voor onze " advanced oxidation" AOP processen zijn:

  • Antibiotica, evenals bvb Sulfamide, Penicilline, Amoxicilline ...
  • Hormonen, en bvb. Cyproteronacetat, Letrozol, Ethinyestradiol, Levonorgestrel, ...
  • Cytostatica, zoals vb. Capecitabine, Vinorelbine, ...
  • Complexe Structuren, zoals Pantopranzol, Urapidil, ...
  • Oplosmiddelen, vb. Triton, Octylfenolen, ...

Indien gewenst, kan "advanced oxidation process" (AOP) met onze UV systemen de gevaarlijke organische componenten inclusief de matrix mineraliseren

Voor verwijdering van API en PhAC's kunt u hier verschillende cases  vinden.

Link naar publicaties

Behandeling van Cytostatica

Foto-reactieve verbranding in de waterige fase is veel beter dan water verbranden!

Eliminatie van cytostatica (Farmaceutische Actieve stoffen) stelt hoge eisen aan de verwijderingstechnologie. Alle cytostatica zijn zeer krachtige API's (farmaceutische actieve componenten) en mogen niet worden blootgesteld aan de mens. 

Cytostatische stoffen moeten volledig worden geëlimineerd. 

Het grote voordeel van de Enviolet UV-Oxidatie van deze Cytostatica zijn de lage bedrijfskosten (OPEX) aan een zeer voordelige CAPEX. Onze installaties opereren volledig automatisch en kunnen zelfs worden uitgerust om zonder operator te werken en zonder er residu achterblijft.

De Farma zend meestal hun afvalwater vervuild met Cytostatica naar verbrandingsovens. Thermische verwijdering zoals verbranding bv. genereert vele malen , hogere kosten en  verbranden van water kan niet worden beschouwd als een ecologisch zinvol proces. Enviolet maakt het ook mogelijk voor de gebruiker  om een thermische distructieve methode te gebruiken, maar in waterige fase, genaamd "Licht geïnduceerde koude verbranding".

Daarom bied Enviolet's "advanced UV-Oxidation" de beste verwijdering voor Farmaceutische actieve componenten (PhACs) onder de meest economische en ecologische wijze. De foto-oxidatie reduceert de CO2-emissie ten opzichte van de standaard methode met 95%.

Een nieuwe publicatie samen met Catalent over "advanced UV-oxidation" om cytostatica houdend afvalwater milieu vriendelijk te verwijderen werd gepubliceerd in juni 2019.

 

UV-Oxidatie van Hormonen

Nabehandeling van een vervuilde nevenstroom

Hormonen kunnen d.m.v. UV-Oxidatie zeer efficiënt verwijderd worden. Menige Enviolet-UV-installaties worden in de farmaceutische industrie ingezet om zeer krachtige hormonen te elimineren.

Het Enviolet-Proces is zeer robuust en efficiënt. Daarmee heeft de gebruiker een niet arbeidsintensieve en een extreme kostengunstige behandelingsmethode ter beschikking, die een korte return on invesment heeft.

Een bezonder voordeel van de Enviolet-Processen is, dat deze geen enkele voorbehandeling nodig hebben en dat er geen gecontamineerde nevenstromen gevormd worden. UV oxidatie mineraliseert de hormonen in het afvalwater volledig en laat geen gecontamineerde vloeistof of vaste stof achter, zoals physische behandeling, RO of bij verdamping.

Publicatie over afbraak van hormonen bij Aenova Haupt Pharma.

Enviolet bied de beste verwijdering van Actieve Farmaceutische Ingrediënten (API) met meeste economisch en ecologische voordelen:
- Economische voordelen: Enviolet "advanced UV-Oxidation" biedt de beste CAPEX en OPEX in vergelijking met andere serieuse alternatieven
- Ecologische voordelen: Enviolet "advanced UV-Oxidation" bewijst dat het proces de laagst mogelijke ecologische bijwerkingen genereert en een hoge CO2 reducties.

UV-Oxidatie van Antibiotica

Elimineren van multi resistente kiemen

Antibiotica is voor een afvalwaterbehandeling een problematische verbinding, omdat in hun aanwezigheid biologische afbraak niet mogelijk is of alleen bij lage antibioticumconcentraties. Het gevaar bestaat dat multi-resistente kiemen ontstaan, die ook bij lage concentraties aan ontvangende antibiotica problemen opleveren voor waterzuivering.

Enviolet-UV-Oxidatie wordt gebruikt voor de ontgifting van het afvalwater, bij vele producenten van antibiotica. De UV-oxidatie wordt meestal gebruikt als een voorbehandeling voor de sterk beladen moederloog, die later wordt verdund, vanwege de hoge zoutbelasting, met andere fabriekseffluenten vooraleer het naar de biologische behandeling wordt gestuurd.

De UV-oxidatie van antibiotica's zijn prachtige voorbeelden, van effluenten met een hoge COD/CZV (50 - 80 g / L) en hoge zoutbelastingen (tot 200 g / L), die met succes worden ontgift met UV-oxidatie en tegelijkertijd wordt de vorming van multi-resistente kiemen voorkomen.

Naast de antibiotica worden andere verbindingen zoals fenolen en andere omgezet naar onschuldige en dikwijls natuurlijke ingrediënten zoals azijnzuur, appelzuur malonzuur door middel van foto-oxidatie.

Behandling van Afvalwater bij de productie van verschillend actieve stoffen

Afvalwater uit Multi-API-productie en formuleringen wordt ontgift en biologisch toegankelijk gemaakt.

Bij de productie van API in combinatie met formuleringen op dezelfde site, zijn er bijzondere eisen. Ten eerste moeten hoge fluctuatie in concentratie behandeld worden, en anderzijds een grote variatie van actieve stoffen tot hun doelconcentratie worden afgebouwd. Omdat het daarna dikwijls geloosd wordt in een nageschakelde biologie, moeten de toxische stoffen naar biologische afbreekbare vorm omgevormd worden en in bv. een nitrificatieremmer volledig afgebouwd worden

Daarenboven zijn in het afvalwater na UV-Oxidatie geen werkzame stoffen meer te vinden, bv. liggen de API actieve stoffen onder de toelaatbare waarde.

Al die  eisen worden door onze UV-AOP-installaties bereikt en zijn ze in heel wat farmaceutische bedrijven een standaard.

De milieu inpact van actieve Pharmaceutische ingredienten (APIs)

Argumenten, gedachten en acties door enviolet

Hier vatten we de negatieve effecten van actieve ingrediënten in farmaceutische producten (API’s) op het milieu samen.  API's, de essentiële componenten van geneesmiddelen die therapeutische effecten veroorzaken, worden steeds vaker aangetroffen in verschillende milieusegmenten, wat aanleiding geeft tot bezorgdheid over hun gevolgen voor het milieu en de gezondheid.


 Invoering:
 De aanwezigheid van actieve farmaceutische stoffen in het milieu is een groeiend probleem geworden als gevolg van het wijdverbreide gebruik en de verwijdering van farmaceutische producten.  Eenmaal in het milieu geïntroduceerd, kunnen API's blijven bestaan, zich ophopen in de voedselketen en niet-doelorganismen aantasten, wat kan leiden tot potentiële ecologische onevenwichtigheden en gezondheidsrisico's.

 Bronnen en routes:
 API's komen via verschillende routes in het milieu terecht, waaronder afval van de farmaceutische productie, onjuiste verwijdering van ongebruikte medicijnen, uitwerpselen van mensen en dieren en afvloeiing uit de landbouw.  Afvalwaterzuiveringsinstallaties slagen er vaak niet in deze verbindingen volledig te verwijderen, waardoor ze vrijkomen in oppervlaktewater, grondwater en bodem.

 Milieu-impact:
 De milieueffecten van API's zijn divers.  Ze kunnen leiden tot antibioticaresistentie bij bacteriën, de endocriene systemen van wilde dieren verstoren en de voortplantings- en ontwikkelingsprocessen van in het water levende organismen beïnvloeden.  Chronische blootstelling aan lage concentraties actieve farmaceutische stoffen kan ook leiden tot ecologische veranderingen op de lange termijn.

 Effecten op de menselijke gezondheid:
 API's in het milieu kunnen indirect de menselijke gezondheid beïnvloeden.  De ontwikkeling van antibioticaresistente bacteriën is een groot probleem, omdat bepaalde medicijnen hierdoor ondoeltreffend kunnen worden tegen infecties.  Bovendien roept de aanwezigheid van actieve stoffen in drinkwater, zelfs bij sporenconcentraties, vragen op over mogelijke gezondheidseffecten op de lange termijn.

 Uitdagingen op het gebied van regelgeving en beheer:
 De huidige regelgeving en behandelingstechnologieën zijn niet voldoende om het probleem van actieve farmaceutische stoffen in het milieu volledig aan te pakken.  Er is behoefte aan verbeterde detectiemethoden, strengere regelgeving voor de verwijdering en productie van farmaceutische producten, en geavanceerde behandelingstechnologieën die actieve farmaceutische stoffen effectief uit afvalwater kunnen verwijderen.

Conclusie:
 De aanwezigheid van actieve farmaceutische stoffen in het milieu brengt aanzienlijke risico's voor het milieu en de menselijke gezondheid met zich mee.  Het is essentieel om dit probleem aan te pakken door een combinatie van regelgevende maatregelen, geavanceerde behandelingstechnologieën en publieke voorlichtingsinitiatieven.  Door de milieu-impact van API’s te verminderen, kunnen we een veiligere en duurzamere toekomst garanderen.
 De bijdrage van enviolet zal de ontwikkeling zijn van efficiënte behandelingsmethoden en de ondersteuning van farmaceutische fabrikanten bij het bereiken van het ecologisch en economisch beste resultaat voor het minimaliseren van de lozing van actieve farmaceutische stoffen in het milieu met behulp van dergelijke efficiënte en kosteneffectieve methoden.

 ++++

 Abstract:
 Deze verklaring vat de schadelijke effecten van actieve farmaceutische ingrediënten (API's) op het milieu samen.  API's, de essentiële componenten in medicijnen die therapeutische effecten teweegbrengen, worden steeds vaker aangetroffen in verschillende omgevingsmatrices, wat aanleiding geeft tot bezorgdheid over de implicaties ervan voor het milieu en de menselijke gezondheid.

 Invoering:
 De aanwezigheid van actieve farmaceutische stoffen in het milieu is een groeiend probleem geworden, voornamelijk als gevolg van het wijdverbreide gebruik en de verwijdering van farmaceutische producten.  Eenmaal in het milieu geïntroduceerd, kunnen API's blijven bestaan, bioaccumuleren en niet-doelorganismen beïnvloeden, wat kan leiden tot potentiële ecologische onevenwichtigheden en gezondheidsrisico's.

 Bronnen en trajecten:
 API's komen via verschillende routes in het milieu terecht, waaronder farmaceutisch productieafval, onjuiste verwijdering van ongebruikte medicijnen, uitscheiding door mensen en dieren, en afvloeiing uit de landbouw.  Afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI's) slagen er vaak niet in deze verbindingen volledig te verwijderen, waardoor ze in oppervlaktewater, grondwater en bodem terechtkomen.

 Milieu-impact:
 De milieu-impact van API’s kent vele facetten.  Ze kunnen antibioticaresistentie bij bacteriën veroorzaken, de endocriene systemen bij wilde dieren verstoren en de voortplantings- en ontwikkelingsprocessen van in het water levende organismen beïnvloeden.  Chronische blootstelling aan lage niveaus van actieve farmaceutische stoffen kan ook leiden tot ecologische veranderingen op de lange termijn.

 Zorgen over de menselijke gezondheid:
 API's in het milieu kunnen indirect gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid.  De ontwikkeling van antibioticaresistente bacteriën is een grote zorg, omdat bepaalde medicijnen hierdoor ondoeltreffend kunnen worden tegen infecties.  Bovendien roept de aanwezigheid van actieve stoffen in drinkwater, zelfs in de vorm van sporen, vragen op over de mogelijke gezondheidseffecten op de lange termijn.

 Uitdagingen op het gebied van regelgeving en beheer:
 De huidige regelgeving en afvalwaterzuiveringstechnologieën zijn onvoldoende om het probleem van actieve farmaceutische stoffen in het milieu volledig aan te pakken.  Er is behoefte aan verbeterde detectiemethoden, strengere regelgeving voor de verwijdering en productie van farmaceutische producten, en geavanceerde behandelingstechnologieën die actieve farmaceutische stoffen effectief uit afvalwater kunnen verwijderen.

 Conclusie:
 De aanwezigheid van actieve farmaceutische stoffen in het milieu brengt aanzienlijke risico's met zich mee voor zowel de ecologische als de menselijke gezondheid.  Het is absoluut noodzakelijk om dit probleem aan te pakken door een combinatie van regelgevende maatregelen, geavanceerde behandelingstechnologieën en bewustmakingsinitiatieven van het publiek.  Door de milieueffecten van API’s te beperken, kunnen we een veiligere en duurzamere toekomst garanderen.
 Daarom zal enviolet voortdurend oplossingen ondersteunen en onderzoeken om de blootstelling van API's aan het milieu te minimaliseren.